• Jednotky SI
 • Převody jednotek
 • Práce s vektory
 • hmotný bod
 • pohyb hmotného bodu, vztažné těleso, vztažná soustava
 • trajektorie a dráha hmotného bodu
 • rychlost hmotného bodu
 • rovnoměrný pohyb
 • rovnoměrně zrychlený pohyb, volný pád
 • pohyb po kružnici
 • vzájemné působení těles
 • Newtonovy pohybové zákony
 • hybnost a impuls síly
 • zákon zachování hybnosti
 • smykové tření a valivý odpor
 • dostředivá síla
 • inerciální vztažné soustavy, Galileův princip relativity
 • neinerciální vztažné soustavy


 • mechanická práce
 • kinetická energie
 • potenciální energie
 • zákon zachování mechanické energie
 • výkon a účinnost


 • Newtonův gravitační zákon
 • gravitační zrychlení, tíhové zrychlení
 • tíhová síla a tíha tělesa
 • pohyb těles v homogenním tíhovém poli Země
 • pohyb těles v centrálním gravitačním poli
 • Keplerovy zákony pohybu planet
 • pohyb tuhého tělesa
 • moment síly
 • skládání sil a dvojice sil
 • rozklad sil
 • těžiště tuhého tělesa
 • rovnovážná poloha tuhého tělesa
 • kinetická energie tuhého tělesa


 • vlastnosti kapalin a plynů
 • tlak v kapalinách a plynechtlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
 • tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou
 • tlak vzduchu – Torricelliho pokus
 • vztlaková síla v kapalinách a plynech – Archimedův zákon
 • proudění kapalin a plynů
 • Bernoulliho rovnice
 • proudění reálné kapaliny
 • obtékání těles reálnou tekutinou