• Silové působení magnetů a vodičů, elektromagnetická indukce
 • Generátory elektrického napětí, vlastnosti střídavého proudu
 • Transformátory
 • Třífázové napětí, elektromotory
 • Elektromagnetické kmity a vlny
 • Elektřina v atmosféře, práce s el. zařízením


 • Vedení elektrického proudu v různých materiálech
 • Elektrony, díry, polovodiče
 • PN přechod, dioda, tranzistor
 • Fotovoltaické články
 • Rozhlasový a televizní přenos

 • Stavba atomu, Bohrův model, elektronový obal a záření
 • Atomové jádro, jaderné síly
 • Radioaktivita a její využití, radioaktivní záření a ochrana před ním
 • Štěpení jader a slučování jader, jaderná elektrárna, vývoj fúzní elektrárny


 • Slunce a hvězdy (vznik, vývoj, zánik)
 • Tělesa Sluneční soustavy a jejich rozdělení, zákony pohybu těles Sluneční soustavy
 • Stavba vesmíru (orientace na obloze, Galaxie, galaxie, velkoškálová struktura)
 • Exoplanety a život ve vesmíru


 • polovodičové součástky, odpor termistoru
 • exoplanety, určování oběžné doby a poloměru dráhy

Zadání úloh domácího kola fyzikální olympiády kategorie E a F.