• vysvětlení pojmů fyzikální veličina a fyzikální jednotka
 • soustava jednotek SI
 • příklad "ze života".
 • převody jednotek
 • definice jednotek SI
 • jednotky SI - vzájemné závislosti
 • násobky a podíly jednotek SI

 • statické a dynamické působení síly
 • práce
 • výkon
 • zákon zachování energie, perpetuum mobile
 • práce na jednoduchých strojích
 • účinnost

 • vnitřní energie tělesa, teplo, (kalorimetrická rovnice)
 • přenos tepla, tepelné motory
 • skupenské přeměny


 • kmitání - perioda, frekvence, harmonické kmitání
 • kmitání pružných těles, tlumené kmitání, amplituda, rezonance
 • vlnění příčné a podélné
 • zdroje zvuku, šíření zvuku
 • vnímání zvuku (hlasitost), záznam a reprodukce zvuku
 • ultrazvuk, infrazvuk

 • elektrický náboj a jeho vlastnosti, elektrické pole
 • elektrický proud a napětí, odpor, Ohmův zákonJednoduché obvody
 • elektrická energie, příkon, výkon, účinnost
 • přeměny energie v přírodě, exkurze

Pokyny k exkurzi do planetária na pořad "Přeměny energie v přírodě"

Zadání úloh domácího kola FO

Zadání minulých ročníků AO včetně řešení