Expresionismus (exprese = výraz)

- umělecký směr, který vzniká na počátku 20.stol. nejprve ve fr. výtvarném umění, později v hudbě i v literatuře

- je výrazem krizové situace na počátku století

- hudba expresionismu je obklopena jakousi zlověstnou atmosférou strachu a úzkosti, je nabita dramatickými konflikty, utrpením, vášněmi

- expresionismus se ponořuje v nejhlubší nitro člověka a usiluje o vyjádření nejtemnějších stránek, nemá optimistické perspektivy

melodie - nezpěvná, často mění směr, využívá krajních poloh nástrojů i lidského hlasu

tonální vztahy - vesměs neexistují (atonalita), rytmus je nepravidelný s nečekanými zvraty, dynamika i agogika se vyznačují častými a náhlými změnami

Druhá vídeňská škola

Arnold Schönberg (1874 - 1951)

- tvůrce dvanácti tónové kompoziční metody - dodekafonie = všechny tóny jsou rovnocenné, žádný není tónikou, žádný tón se nesmí v řadě opakovat, řada nesmí obsahovat tradiční postupy (např. rozklad kvintakordů)

- řada tónů může transponovat, převracet se, proměňovat rytmicky...

Dílo: cyklus zhudebněných básní Měsíční Pierot (melodram)

         opera - Mojžíš a Áron

         symfonická báseň - Pélleas a Mélisanda

         oratorium - Písně z Gurre

         kantáta - Ten, který přežil Varšavu

Alban Berg (1885 - 1935)

- rakouský skladatel, žák  Schönberga

- v jeho díle se projevuje tragičnost, hluboká vášnivost a citovost

dílo: opery - Vojcek - drastický odraz sociální bídy, Lulu

         Koncert pro housle a orchestr

Anton Webern (1883 - 1945)

- rakouský skladatel a dirigent, studoval u Schönberga a Adlera

- korepetitor a dirigent ve Vídni, Praze a Gdaňsku, později po celém světě

- významný pedagog

- prošel od dodekafonie k seriálnosti a punktualismu

- jeho skladby byly úsporné a miniaturní

Dílo:          Šest bagatel pro smyčcové kvarteto

         Pět vět pro smyčcové kvarteto

         Šest kusů pro orchestr

         Koncert pro devět nástrojů

         - komorní skl., cykly písní, kantáty

Pařížská šestka (Les Six)

- skupina 6 skladatelů: Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Georges Auric, Germanie Tailleferrová, Louis Edmond Durey

- název jí dal v r. 1920 kritik H.Collet

- hlavní zásady jejich estetiky formuloval básník Jean Cocteau a skladatel Eric Satie

- měli odpor k romantickému patosu i impresionistické zjemnělosti, hravost, vtip

- nebáli se experimentů ve snaze vystihnout všední život a tep rozvíjející se techniky, měli rádi jazz, humor

- vytvářeli tzv. hudbu nové věcnosti - zhudebňovali anekdotu, inzerát, jídelní lístek...

Darius Milhaud (1892 - 1974)

- fr. skladatel, dirigent a klavírista, profesorem v Kalifornii a Paříži

- inspiroval se jazzem, fr. a brazilským folklórem

- dílo : přes 450 skladeb

12 symfonií pro velký orchestr

6 malých (několikaminutových) symfonií

balety - Vůl na střeše, Stvoření světa

opery - Kolumbus, Bolivar

kantáty, suity

Arthur Honegger (1892 - 1955)

- fr. skladatel, působil v Paříži a v USA, psal hudbu náročnou, ale přístupnou širokým vrstvám

-dílo: orchestrální tvorba - Letní pastorale, Rugby

Pacifik 231 - vyjadřuje obdiv k lokomotivě, zachycuje rytmus jízdy = motorická skladba

5 symfonií - č.2  Liturgická

          oratoria - Král David, Jana z Arku na hranici

          kantáty - Vánoční kantáta

Francis Poulenc (1899 - 1963)

- fr. skladatel s výraznou orientací na neoklasicismus

- dílo: koncerty - koncert pro 2 klavíry, pro cembalo - Venkovský koncert, pro varhany

         opery - Dialogy karmelitek, Lidský hlas (1 role - telefonující zpěvačka)

         balet - Laně

         kantáta - Lidská tvář

         chrámová díla - Stabat mater, Mše G dur

         písně, sbory ( na slova Apollinaira, Cocteaua...)

Bohuslav Martinů (8.12.1890 Polička - 28.8.1959 v Liestalu u Basileje)

- v r.1979 byly tělesné pozůstatky uloženy v rodinné hrobce v Poličce, kde je také Památník B.Martinů  v muzeu a rodná světnička na věži poličského kostela

- patří k nejvýznamnějším skladatelům 20.století, prošel složitým vývojem, byl ovlivněn impresionismem, jazzem, expresionismem a neoklasicismem

- houslista v České filharmonii, učitel v Poličce, studoval u J.Suka v Praze, později v Paříži u Alberta Roussela

- žil převážně ve Francii, v r.1941 musel před fašismem odejít do USA, kde byl pedagogem a významnou osobností hudebního života

- tvořil hudbu hluboce českou,vyznačující se úsporností výrazu, jednoduchostí jemností a ušlechtilostí

- s domovem udržoval pravidelnou korespondenci, jezdil domů na prázdniny nebo premiéry svých děl

- od r.1938 nebyl ve vlasti, v 50.letech byl odsuzován komunisty

- po r.1945 nedostal v Praze místo, pobýval střídavě ve Francii a Švýcarsku, kde zemřel na rakovinu

- věrnou družkou mu byla jeho žena Charlotta (švadlena), napsala knihu Můj život s B.Martinů

Dílo: symfonie - (6) - díla světového významu - 6.Symfonické fantazie

         koncerty - pro klavír (5) - č.3 věnován R.Firkušnému

                    - pro housle (2), pro violoncello, cembalo, hoboj....

         Dvojkoncert pro 2 smyčcové orchestry, klavír a tympány - smutné a skeptické dílo po Mnichovu 1938

         Sinfonietta giocosa pro klavír a orchestr

         Rhapsody - concerto pro violu a orchestr

další orchestrální skladby - Half-Time (Poločas) - ruch o přestávce fotbalového zápasu

Bagarre (Vřava) ? věnováno Charlesu Lindberghovi, prvnímu letci, který překonal Atlantik,promítá hluk v přístavu při velkém vzrušení,

Památník Lidicím, Sinfonietta La Jola, Fresky Piera della Francesca, Paraboly, Rytiny 

 vokálně-instrumentální tvorba - kantáty - Česká rapsódie, Kytice, Polní mše, Gilgameš,

cyklus Zpěvy o Vysočině - Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek - na texty Miroslava Bureše

Izaiášovo proroctví

Hora tří světel - kantáta pro sóla, mužský sbor, varhany a recitátora

         opery - (15) - Hry o Marii - 4dílná opera na 4 různé náměty (3.díl - stylizace českých vánoc)

                   Veselohra na mostě - rozhlasová opera podle hry V.K.Klicpery

                   Julietta - vyjadřuje sny a představy Michela, jeho touha po lásce a kráse končí tragicky

                   Mirandolina, Ariadna

                   Řecké pašije - námět Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný

         balety - Istar, Kdo je na světě nejmocnější, Motýl, který dupal, Kuchyňská revue, Jazzová suita a balet,

                   Špalíček - balet se zpěvem - stylizace lidových zvyků (Vynášení smrti, Zavírání lesa...)

         sborová a písňová tvorba - smíšený sbor - České madrigaly

                                      mužský sbor - Zbojnické písně

                   sólové - Písničky na jednu stránku, Písničky na dvě stránky, Petrklíč, Nový špalíček, Česká říkadla..

         komorní tvorba - smyčcové kvartety - (7)  č.7 Concerto da camera

                   tria, kvintety, sextety, sonáty, sonatiny, kl.cykly - Loutky, Etudy a polky...

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56