Romantismus (1815 - 1900)

- tento umělecký směr se rozvíjí v 19. století a souvisí s nástupem a rozvojem buržoazní společnosti

- ve společnosti se objevuje nespokojenost a rozčarování nad tím, že se nenaplnily ideály Velké francouzské revoluce

- zákl.rysem romantického umění je odklon od rozumového chápání světa a zájem o vnitřní život člověka, o jeho sny, city, představy, vzpomínky...

- romantický hrdina byl vnímavý, melancholický, rozervaný, nepochopený, osamocený, často vyřazený ze společnosti, uchyluje se do přírody

náměty romantických umělců: láska, nenávist, zoufalství, radost, naděje, fantazie, příroda, středověk, rytíři, exotika, erotika, pohádka, pověsti, báje, historie vlastního národa.....

- novým prvkem uměleckého projevu 19.století bylo též vyjádření národní příslušnosti - oživování národní historie,využívání lidové slovesnosti a dalších prvků národního folklóru 

- objevily se tzv. národní školy - česká, ruská, německá, polská, maďarská, skandinávská...

- hudebník se stal svobodným občanem a svou tvorbu uplatňoval prostřednictvím tržních vztahů

- impresário se stal organizátorem jeho styku s posluchačem (hudební manažer)

- hudba se stala samozřejmou součástí měšťanského vzdělání

- klavír patří k běžnému vybavení měšťanské domácnosti

- hudba se přestěhovala do nových velkých koncertních sálů a divadel - toto odlišné akustické prostředí se projevilo na zvukovém vybavení nástrojů a početnějším obsazením orchestru (60 - 70 hudebníků, později i více)

- skladatelé předepisovali nové nástrojové techniky, větší dynamické i výrazové odstínění

- orchestr se rozšířil o další nástroje: anglický roh, basový klarinet, zdokonalená harfa, ventilový pozoun, tuby...

Charakter hudby:

melodie - méně pravidelná, zpěvná, rozevlátá, nepravidelně členěná, široce klenutá

         - často čerpala z lidových písní a tanců

harmonie - uvolněná, objevily se nově znějící souzvuky, neobvyklé akordické spoje, modulace, míšení tónin, návrat k používání starých tónin

polyfonie - se stala opět součástí skladatelovy práce, hlavně v symfoniích, církevních skladbách atd.

Hudební formy:

vokálně-instrumentální - opera - vážná i komická, opereta, píseň, sbory, koncertní árie, kantáta, oratorium, mše, requiem, pašije, melodram...

instrumentální formy - symfonie,

programní symfonie (idee fixe) - výrazný hudební motiv, který sloužil jako symbol osoby, věci, místa, myšlenky, nálady...

V průběhu skladby se tento úryvek opakovaně vracel v původním znění nebo v obměnách, propojoval všechny věty symfonie 

- je cyklická skladba s jednotným dějovým námětem

symfonická báseň - jednovětá orchestrální skladba, kde skladatel vyjadřuje hudebními prostředky (melodií, harmonií, dynamikou, agogikou, instrumentací...) mimohudební námět

orchestrální suita - cyklická skladba složená z taneční (baletní), operní nebo činoherní hudby, komponovaná na mimohudební námět, má menší rozsah než symfonie

serenáda, sonáta, koncert, smyčcový kvartet, drobné komorní skladby - př. preludium, fantazie, impromptu, nocturno, rapsodie, balada, romance, humoreska...

tance - samostatné i cyklické skladby, stylizované =tj.autor respektuje základní obrys předlohy - metrum, rytmus, tempo tance  a pak volně komponuje vlastní umělecký tvar

          - nejčastěji polky, valčíky, polonézy, mazurky...

Franz Schubert (1797 Wien-Lichtental - 1828 Wien)

- rakouský skladatel, mistr písně, svobodný umělec - bohém, vychází z klasiků, obdivuje Beethovena

-         jeho největším bohatstvím byla zpěvná melodie, přenášená lidským hlasem, verše Goetheho, Schillera, Heineho

-         za života měl jen 1 a velmi úspěšný veřejný koncert z vlastní tvorby

- zemřel na tyfus

dílo: písně - přes 600 - největší umělecký význam - cykly Spanilá mlynářka, Zimní cesta, Labutí zpěv, píseň Ave Maria

         symfonie - 9 (7 je nezvěstná a sporná), č. 4 - Tragická,

č.8 Nedokončená

         komorní tvorba - smyčcový kvartet Smrt a dívka

                            klavírní kvintet Pstruh

                            klavírní tria, klav. sonáty

         mše - 3  Gdur, As dur, Es dur

         singspiely - většinou neúspěšné pro malou dramatičnost 

- př. hudba ke hře Rosamunda

Carl Maria von Weber (1786 Eutin u Lübecku - 1826 Londýn)

- německý skladatel a dirigent, tvůrce první romantické opery, zakladatel německé romantické opery

- 3 roky působil v německé opeře v Praze a potom byl šéfem a kapelníkem dvorního divadla v Drážďanech

Dílo: opery - Čarostřelec - první německá romantická opera ? romantický námět i hudba

                   Euryanta, Oberon

         klavírní koncerty - Koncertní kus, Vyzvání k tanci, sonáty

         klarinetové, fagotové koncerty, hornové koncerty

Felix Mendelssohn - Bartholdy (1809 Hamburg - 1847 Lipsko)

- pocházel ze zámožné židovské rodiny, otec bankéř, žil v blahobytném a kulturním prostředí, studoval hudbu

- měl osobní kontakty s Goethem, hodně cestoval (Itálie, Francie, Anglie)

- stal se dirigentem světového věhlasu, pátral v archivech po dílech starých skladatelů

- stal se ředitelem orchestru v Lipsku, který získal pod jeho vedením světový ohlas - zavedl cykly historických koncertů, významní hostující sólisté...

- v r. 1829 provedl v Berlíně Matoušovy pašije J.S.Bacha, tím dal podnět k novodobé bachovské renesanci a k pátrání po slavných předchůdcích

- zasloužil se o založení lipské konzervatoře

- ideálem jeho hudby byla něha, úsměvnost a klid, neobyčejná melodická vynalézavost

Dílo: symfonie (5) - Skotská, Italská, Reformační

         koncerty - pro housle

orchestrální skladby - předehry - Hebridy, Klid moře a šťastná plavba, Pohádka o krásné Meluzíně

Sen noci svatojánské  - slavný Svatební pochod (složil už v 16 letech)

         klavírní tvorba - Písně beze slov, sonáty

         Varhanní skladby, smyčcové kvartety

         oratoria - Paulus, Eliáš (podle vzoru Bacha a Händela)

         moteta - Tři moteta pro ženský sbor a varhany - Laudate pueri

         světské sbory

Robert Schumann  (1810 Zwickau - 1856 Bonn)

- německý skladatel, klavírista, kritik a dirigent

- od dětství byl mimořádně hudebně i literárně nadán, studoval práva a pak se definitivně rozhodl pro hudbu

- studoval klavír u profesora Wiecka, nadměrné cvičení spojené s nehodným experimentem mu poškodilo pravou ruku do té míry, že se musel rozloučit s myšlenkou na koncertní dráhu

- založil Nový hudební časopis, ve kterém stíhal nedostatky a slabosti doby a vyzdvihoval vše, co pokládal za přínos hudebnímu dění, dovedl rozpoznat skutečné hodnoty a pomohl nejednomu začínajícímu skladateli

- oženil se s dcerou svého učitele - Clarou Wieckovou - klavírní virtuoskou, která se stala první a vynikající interpretkou jeho děl

- postihla ho duševní choroba

- jeho vrcholná díla patří klavíru

Dílo: koncerty - klavírní koncert a moll

         - pro violoncello

         - Koncertní skladba pro čtyři lesní rohy

         předehry - Manfred

         symfonie (4) - č.1 B dur Jarní , č.3 Rýnská

klavírní programní skladby - Motýli, Karneval, Fantastické kusy, Lesní scény, Symfonické etudy

         oratorium - Ráj a Peri

         písňové cykly - Láska a život ženy, Láska básníkova, Myrty

        

Fryderyk Chopin (1810 Zelazowa Wola - 1849 Paříž)

-  polský skladatel a klavírista, vytvořil nový klavírní styl, říkali mu básník klavíru, otec Francouz, matka Polka

- nejraději hrál  v komorním prostředí šlechtických a měšťanských salonů mezi básníky, malíři, vědci, politiky

- používal arpeggiové akordy přes několik oktáv, pedál - zasněné nálady...

Dílo: pro klavír - Koncerty pro klavír a orchestr  č.1 a 2

         sonáty, etudy - Revoluční ,

Preludia, Nocturna, Balady, Scherza, Mazurky, polonézy, valčíky- Minutový, Fantazie, Impromptu...

 

 

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56